Slide Background
 1. Algemeen
  1. Sport EFFECT heeft als doel mensen samen in beweging te brengen op het gebied van sport en voorts al hetgeen dat hier zijdelings mee verband houdt, alles in de ruimste zin des woord.
  2. Deelname aan de onder artikel 1 genoemde activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico. De deelnemers zorgen ervoor dat hun persoonlijke veiligheid optimaal gewaarborgd is. Leden zijn onder meer verplicht om tijdens de trainingen buiten, één uur na zonsondergang tot en met één uur na zonsopkomst een veiligheidshesje te dragen. Als daar niet aan voldaan wordt zal de trainer toegang tot de training ontzeggen.
  3. Sport EFFECT reguliere trainingen handhaaft de officiële feestdagen en de basisschoolvakanties zoals vermeld op website.
  4. Sport EFFECT heeft het recht met opgave van redenen de trainingen, workshop of cursus te annuleren.
  5. Sport EFFECT heeft het recht om een vervangende docent in te zetten voor een les.
 2. Inschrijven
  1. Inschrijven voor een reguliere training, workshop of cursus van Sport EFFECT kan alleen met het ‘Inschrijfformulier Sport EFFECT’.
  2. Nieuwe leden kunnen voordat zij zich inschrijven vrijblijvend deelnemen aan 1 reguliere training door zich te aan te melden per email.
  3. Vanaf het moment van inschrijving, zijn de leden trainingsgelden verschuldigd voor het lidmaatschap van Sport EFFECT. 
   Indien u lid wordt zal Sport EFFECT eenmalig 10,- euro in rekening brengen als administratiekosten.
  4. Bij inschrijving gaat het lid akkoord met de Algemene Voorwaarden van Sport EFFECT.
 3. Lidmaatschap
  1. Het lidmaatschap van Sport EFFECT geldt steeds voor het lopende kwartaal en wordt op het einde van het kwartaal automatisch met een kwartaal verlengd, tenzij het tijdig wordt opgezegd.
 4. Opzegging
  1. Opzegging dient per mail te gebeuren, onder opgave van de naam en geboortedatum van het af te melden lid. Deze dienen 1 maand voor het volgende kwartaal te geschieden. Er vindt geen restitutie plaats van de contributiegelden.
   1 januari (opzegging mailen voor 1 december)
   1 april (opzegging mailen voor 1 maart)
   1 juli (opzegging mailen voor 1 juni)
   1 oktober (opzegging mailen voor 1 september)
  2. Bij verzending digitaal is de emaildatum bepalend; per post is de datum van de poststempel bepalend.
 5. Contributie en betaalwijze
  1. De actuele trainingsgelden zijn te vinden op de website. Indien u niet beschikt over internet kan op aanvraag een overzicht worden toegezonden.
  2. De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd, een week voor aanvang dus 4x per jaar. De kwartaalperiodes lopen van 1 januari tot en met 31 maart, 1 april tot en met 30 juni, 1 juli tot en met 30 september, 1 oktober tot en met 31 december. Het aantal lessen per seizoen wordt in 4 termijnen verdeeld. Dit geschiedt door middel van een automatische incasso waarvoor een machtiging bij inschrijving is afgegeven.
  3. Voor de eerste contributieperiode ontvangt u per mail eenmalig een factuur, deze is naar rato van het resterende kwartaalperiode. Deze factuur dient uzelf over te maken, het daaropvolgende kwartaal gaat de automatische incasso van start.
 6. Storno / betalingsachterstand
  1. Bij storno’s krijgt u automatisch een mail en wordt er € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht, dit in verband met voor ons bijkomende kosten.
  2. Voor alle trainingsgelden, facturen, herinneringen en aanmaningen die Sport EFFECT verzendt, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Wordt er niet tijdig betaald, dan wordt een herinnering verstuurd, bij voorkeur per mail. Wordt er ook na de herinnering niet voldaan, volgt een aanmaning, waarvoor 5,00 euro administratie kosten in rekening worden gebracht.
  3. Wordt er ook na de aanmaning niet voldaan, dan wordt het lidmaatschap beëindigd en de kosten verhaald.
  4. Een hernieuwd lidmaatschap is alleen mogelijk wanneer alle openstaande posten zijn voldaan en er opnieuw kosten van inschrijving wordt betaald.
 7. Vormen van lidmaatschap
  1. Sport EFFECT kent actieve en passieve leden. Alleen leden met een actief lidmaatschap mogen deelnemen aan de reguliere trainingen van Sport EFFECT, tenzij artikel 4 van toepassing is.
  2. Passieve leden zijn leden met een langdurige blessure, minimaal 2 maanden, niet actief kunnen zijn als sporter maar wel hun lidmaatschap willen handhaven.
   Zij kunnen in aanmerking komen voor een korting van 50% Een aanvraag daartoe moet per email worden aangevraagd en wordt door Sport EFFECT voor een beperkte tijd toegekend.
 8. Privacy
  1. Leden geven Sport EFFECT toestemming om foto- en filmmateriaal te gebruiken voor commerciële doeleinden behalve als zij persoonlijk per email daartegen bezwaar maken.
 9. Slotbepaling
  1. In alle situaties, waarin dit reglement niet voorziet, beslist Sport EFFECT eigenaar.